Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Door het geven van een opdracht of het doen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

2. Al onze facturen en koopwaren zijn behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar te Moorslede, in de zetel van de vennootschap. Ingeval van levering aan een handelsvennootschap aanvaarden de bestuurders of zaakvoerders dat zij persoonlijk solidair zijn en ondeelbaar mede instaan voor de betaling.

3. Door het feit van niet – betaling op de vervaldag, en zonder dat hiertoe enige aanmaning nodig is, zal het verschuldigd bedrag van rechtswege verhoogd worden met een rente van 1% per maand en een conventionele schadevergoeding van 12% met een minimum van € 250,00.

4. Ondanks alle overeenkomsten en zelfs ingeval betalingstermijnen werden toegestaan wordt het ganse openstaand saldo onmiddellijk opeisbaar bij faillissement, vereffening of ontbinding van de schuldenares of faillissement of kennelijk faillissement onvermogen van de schuldena(a)r(es).

5. De depothouder neemt diefstal en/of verlies door welke oorzaak ook van onze goederen die zich in zijn/haar verkooppunt zouden kunnen voordoen ten zijnen/haren laste.

6. Eventuele klachten kunnen slechts in onderzoek worden genomen, indien zij schriftelijk en aangetekend ingediend werden binnen de acht dagen na ontvangt van de factuur. Enkel de waarborg verleend door de fabrikant, of het vervangen van het product kan alsdan in aanmerking worden genomen.

7. De leveringsdata zijn slechts bij benadering opgegeven, het verstrijken ervan vernietigt de bestelling niet. Tevens kan er geen aanspraak worden gemaakt op inkomstenverlies, uitbatingschade, enz… Gezien onze producten van uiterst goede kwaliteit zijn, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af wat betreft een mogelijke ontsteking voorkomend uit de algemene gezondheidstoestand van de gebruiker.

8. Onze waarborg beperkt zich enkel tot het omruilen van het product, port ten onze laste. Dit in geval van lekkage of uitdroging te wijten aan onze nalatigheid, of door een fout in de fabricage, en niet bij fout van de gebruiker door opslag in vochtige omstandigheden of in een te warme opslagplaats. Wij nemen geen enkele schadevergoeding of verlies van inkomsten ten onze laste.

9. Alle prijslijsten zijn exclusief BTW 21% . Alle bestellingen met een factuurbedrag (exclusief BTW) lager dan € 500,00 worden verhoogd met €27,00 administratiekosten. Leveringen franco binnenland vanaf € 150,00. Prijswijzigingen, wijziging in uitvoering van producten of in samenstelling van verbandkoffers mogen gebeuren zonder voorafgaandelijk bericht mits te voldoen aan de wettelijke normen.

10. Uitgevoerde goederen, verbandmiddelen, verbandkoffers en dergelijke meer, vallen onder de bevoegdheid van de invoerder en dienen door de invoerder nagezien te worden of ze voldoen aan de geldende wetgeving in het land van bestemming. Geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent kan worden ingeroepen ten opzichte van MPS Pharma bvba.
11. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot de gehele betaling ervan.

12. Voor alle betwistingen is uitsluitend de Vrederechter van het tweede kanton te Ieper of de Rechtbank van Koophandel of eerste aanleg te Antwerpen bevoegd.

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)


Copyright © 2015. All Rights Reserved.